DYGNET RUNT
020-912 912

Tungbärgare för Sveriges yrkestrafik

Assistancekårens tungbärgare finns strategiskt utplacerade i hela Sverige

Tungbärgare från Assistancekåren

.Assistancekårens

Assistancekårens Tungbärgare är strategiskt utplacerade i hela landet

Bärgning med tungbärgare är en viktig del av svensk yrkestrafik och finns strategiskt utplacerade i hela landet. Tungbärgare används ofta för att bärga bort fordon som har kört av eller blivit skadade på vägen. Assistancekåren är den organisation som helhetsansvarar för bärgningen av tunga fordon i Sverige med stategiskt utplacerade tungbärgare i hela Sverige. De har utbildade förare och medarbetare som är specialiserade på att hantera tunga fordon och utföra bärgningar på ett säkert sätt.

Bärgning av tunga fordon kräver utrustning och kompetens

Tungbärgare är viktiga fordon som används i Sveriges yrkestrafik för att bärga tunga fordon som kört av vägen eller annars inte kan fortsätta sin färd. Dessa fordon kan väga upp till flera ton och kräver specialutrustning för att kunna lyftas och transporteras på ett säkert sätt.

När ett tungt fordon har kört av vägen är det viktigt att bärgningsarbetet utförs snabbt och effektivt för att minimera trafikstörningar och förhindra att fordonet orsakar ytterligare skador på vägen eller omgivningen. En väl samordnad insats är avgörande för att säkerställa att bärgningsarbetet kan utföras på ett säkert och effektivt sätt.

För att klara krävande insatser krävs specialutrustning som tungbärgare, som är utformade för att hantera tunga laster och utrustade med kranar, lyftanordningar och andra verktyg som behövs för att bärga fordon på ett säkert sätt. Dessutom krävs välutbildad personal som kan hantera denna utrustning på ett professionellt sätt.

Rätt utförd tungbärgning ger mindre trafikstockning

När bärgningsarbetet är väl samordnat och utfört på rätt sätt kan det minska trafikstockningar och minimera risken för ytterligare olyckor. Dessutom kan det leda till att det havererade fordonet kan återställas till sin ursprungliga skick, vilket kan minska kostnaderna för reparationsarbetet och minska skadorna på fordonet.

I slutändan är tungbärgare och väl samordnade insatser avgörande för att minimera trafikstörningar och minska risken för ytterligare olyckor när tunga fordon kört av vägen. Genom att ha rätt utrustning och välutbildad personal som kan utföra bärgningsarbetet på ett säkert och effektivt sätt, kan man bidra till en säkrare och mer effektiv trafikmiljö på svenska vägar.

Att skydda fordon och last är en viktig del av arbetet

Assistancekårens tungbärgare är utrustade med olika verktyg och utrustning för att kunna utföra bärgningar av olika slag. De kan ha kran, lyftdon, vinsch för att lyfta och flytta tunga fordon, samt utrustning för att kunna lossa och bärga bort skadade fordon på ett säkert sätt.

Bärgning med tungbärgare är ofta en komplex process som kräver professionell kompetens och erfarenhet. Assistancekårens personal är utbildade för att utföra bärgningar på ett säkert sätt, med hänsyn till såväl fordonet som omgivningen.

Det är viktigt att bärgningen utförs på rätt sätt för att minimera skador på fordonet och för att undvika ytterligare komplikationer på vägen. Därför är det viktigt att låta professionella bärgare från Assistancekåren att utföra bärgningen.

Tungbärgning är en viktig del när ditt åkeri tecknar vägassistansförsäkringen Tung Lastbil.

.

Frågor & svar om tungbärgare

Vilken funktion har tungbärgare för att trafiken ska fungera?

Assistancekårens tungbärgare finns strategiskt utplacerade i hela Sverige. De spelar en avgörande roll för att säkerställa att olycksdrabbade eller trasiga yrkesfordon kan tas om hand på ett säkert och effektivt sätt på vägarna. Inom Assistancekåren samverkar bärgare för att klara krävande situationer.

Finns vägassistangförsäkring för yrkestrafik?

Vägassistansförsäkringen Assistancekåren Väghjälp Tung Lastbil för åkerier täcker kostnader och tar bort självrisken vid driftstopp hos det försäkrade fordonet, till exempel bärgning, motorstopp, punktering, låsöppning, elektriska fel, bränslestopp, feltankning, fel I tryckluftssystem eller hydraulik.

Hur är en tungbärgare utrustad?

Tungbärgare är Assistancekårens kraftfullaste bärgningsfordon med dragstyrka på upp till 60 ton. De är utrustade med specialiserade redskap och verktyg för att kunna hantera olika och ofta krävande bärgningssituationer. Det kan inkludera vinschar, kättingar, lyftkuddar och andra verktyg för att säkra och lyfta fordon.

Vad är en tungbärgare?

Ett bärgningsfordon av typen ”tungbärgare” är specialiserat på att bärga och flytta stora fordon som lastbilar, bussar och andra tyngre yrkesfordon som har blivit inblandade i olyckor, är trasiga eller på annat sätt inte kan röra sig på egen hand.