DYGNET RUNT
020-912 912

Personuppgifter

Assistancekåren Sweden AB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Assistancekåren Sweden AB, org.nr 556252-8280, med adress Tallgatan 16, 172 69 Sundbyberg och telefonnummer 010-550 10 85 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

 

Vilka personuppgifter behandlar Assistancekåren?

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss, ingår avtal om bärgning eller fordonsassistans, låter oss ta hand om ditt fordon eller lämnar ditt fordon till en av våra bärgare kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt något av våra events. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du lämnar ditt fordon till en av våra bärgare eller stationer för hantering eller reparation kommer vi samla in uppgifter om ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter och analys av bilens olika system/egenskaper. Vi kan även komma att spara uppgifter om verkstadsbesök, genomförd felsökning och det arbete som vi själva utfört inklusive det som reparerats eller skiftats. Vi kan också samla in information om fordonets olika identifikationsnummer. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker någon av våra hemsidor kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller bärgning för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad ägare till eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, registreringsnummer, fordonsinformation, information om de produkter eller tjänster du köpt/hyrt/lånat eller önskat upplysning om samt betalningsinformation (t.ex. faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss. Om du har ett kundkonto hos oss behandlar vi även information om din historik och information om din användarprofil. Information som finns lagrad i fordonets dator kan komma att behandlas för att utföra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp, registreringsnummer och eventuell fordonsinformation för att kunna hantera dina eventuella anspråk på reklamation, krav eller garanti.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer och dina körkortsuppgifter samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, för behörighetskontroll av körkort och för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna lämna ut fordonet till rätt innehavare.
 • När du har hyrt eller lånat ett fordon av oss behandlar vi uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, vilken tidsperiod och vilket fordon du har disponerat så vi ska kunna administrera eller vidarefakturera eventuella böter, avgifter eller skador och liknande som är kopplade till den tid du disponerat fordonet.
 • För att kunna utföra test av IT-systemen som används för att administrera din beställning av våra produkter eller tjänster, i syfte att säkerställa att dessa håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Vi behandlar uppgifter om dina köp, information om bärgning och vägassistans, verkstadsbesök och dina kontaktuppgifter i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden, utföra kundanalys, felsökningar, support, tester samt för statistiska ändamål och enkäter. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att förbättra våra erbjudanden, säkerställa kundnöjdhet och att våra system håller hög kvalité och säkerhetsnivå.
 • Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring, nyhetsbrev, påminnelser om förnyelser av försäkringsprodukter etc. och kundundersökningar via post, e-mail, sms eller andra digitala kanaler, förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som kund eller representant för ett företag för marknadsföringssyfte.
 • Om du lämnar ett fordon till en av våra bärgare eller stationer för någon annans räkning eller i egenskap av representant för ett företag t.ex. som förare av en tjänstebil behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter samt fordonsuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot vår kund. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är vi vill kunna kommunicera med dig som kontaktperson samt att vi kan behöva följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.
 • Om någon annan lämnar ditt fordon till oss behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter och fordonsinformation för att kunna utföra arbetet i syfte att fullgöra vårt avtal om bärgning, fordonsassistans eller reparation i förhållande till den som lämnat in ditt fordon. Information som finns lagrad i fordonets dator kan komma att behandlas för att utföra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vårt avtal i förhållande till kunden och genomföra eventuell reparation av ditt fordon.
 • Vi kan komma att behandla bildmaterial från kameror vi använder för dokumentation som innehåller personuppgifter om dig när ditt fordon är i behov av assistans eller bärgning, i syfte att förse försäkringsbolag med bildmaterial för snabbare hantering av försäkringsärenden.
 • Vi behandlar röstinspelningar från de telefonlinjer vi använder vid vår larmcentral, i syfte att kvalitetssäkra våra leveranser och utifrån ett säkerhetsperspektiv.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

 • Om du har registrerat ett kundkonto hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss samt information om historik i syfte att administrera ditt konto samt utforma personlig kommunikation till dig.
 • Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev eller sms-påminnelser, från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.
 • Om du samtyckt till det eller om vi annars har rätt att göra så i enlighet med gällande lag och praxis kommer vi att analysera information om köphistorik, fordonsdata som vi har samlat in från ditt fordon i samband med bärgningsuppdrag eller fordonsassistans eller information som vi annars har om ditt fordon såsom modell och tillverkningsår. Analysen av informationen sker i syfte att kunna skicka personliga och relevanta erbjudanden till dig och som återkoppling till fordonstillverkarens säkerhetsarbete.
  För att fullgöra rättsliga förpliktelser:
 • Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar relevanta bolag inom Assistancekårens organisation. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av relevanta bolag i Assistancekårens organisation. När vi delar uppgifter med relevant bolag i Assistancekårens organisation är bolaget alltid personuppgiftsbiträde till oss vilket innebär att bolaget behandlar dina uppgifter för vår räkning. Vi delar även uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Assistancekåren ingår biträdesavtal med leverantören.

Assistancekåren kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

 • Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.
 • Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag i samband med en skada där ett försäkringsärende är eller kan bli aktuellt.
 • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en verkstad för att denna ska kunna fortsätta behandlingen av ditt ärende.
 • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till ett hyrbilsföretag, hotell eller transportbolag för att denna ska kunna fortsätta behandlingen i tex ett assistansärende.
 • Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information.

Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners och/eller aktuellt försäkringsbolags samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när du tex använder verkstadstjänster, hyrbilar, hotell, transporter etc. Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför våra datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Assistancekåren dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 • När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.
 • I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Assistancekåren kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.
 • Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.
 • För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss.
 • I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än Assistancekåren har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.
 • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.
 • För kvalitetsuppföljning och säkerhet sparar vi inspelade samtal från vår larmcentral i 180 dagar innan dessa raderas.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Assistancekåren men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig, undantaget om det är fråga om viss kontaktinformation, t.ex. e-post och uppgiften inte är nödvändig för en specifik transaktion.

 

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Assistancekåren på adressen:
Assistancekåren Sweden AB
Attention: Kundservice
Box 1216
172 24 Sundbyberg
eller maila till Assistancekåren på kansli@assistancekaren.se.
Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 010-550 10 85 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.

 

Denna integritetspolicy fastställdes av Assistancekåren Sweden AB den 2018­05­15.