DYGNET RUNT
020-912 912

Informationssäkerhetspolicy Assistancekåren Sweden AB

Vår affärsidé

Till alla fordonstrafikanter erbjuda rikstäckande assistans dygnet runt.

Vår vision

En kundorienterad organisation med tydlig gemensam profil och värderingar med styrka att möta nationell och internationell konkurrens.

Informationshantering

Informationssäkerhet omfattar skydd av muntlig, pappersbunden och digital information och skyddet ska säkerställa.

  • Konfidentialitet: informationen får inte spridas på ett sådant sätt att otillbörlig ges tillgång till denna.
  • Riktighet: förändringar eller förlust av information, pga tekniska fel, försumbarhet eller genom obehörig inverkan ska undvikas.
  • Tillgänglighet: information ska finnas till för det syfte den avser att täcka samt vara tillgänglig under den period som informationsbehovet finns.
  • Spårbarhet: alla delar i informationshanteringen ska vara spårbara och dokumenterade på ett sådant sätt att analys och uppföljning kan ske.

Informationssäkerhetsmål

Vårt övergripande mål är att skapa förtroende för informationshanteringen både inom den egna organisationen så väl som för våra kunder. Intressenter till Assistancekåren ska känna trygghet i vår informationshantering.
Vi skall sträva efter att alltid ligga i framkant när det kommer till branschkunskap, digitalisering, miljömedvetenhet, kvalitet och informationssäkerhet.

Omfattning

Vår informationssäkerhetspolicy gäller all central informationshantering.

 


Redigerad 2019-06-03 Ninni Westerlund; Granskad 2019-06-04 Linda Gyllensvärd