DYGNET RUNT
020-912 912

TMA-fordon Assistancekåren

TMA-fordon från Assistancekåren skapar en säkrare arbetsmiljö för räddningspersonal och vägarbetare.

TMA-fordon från Assistancekåren

.

TMA skapar en skyddszon vid incidenter på vägen

TMA (Truck Mounted Attenuator) är fordon från Assistancekåren är utrustade med den senaste tekniken för att hjälpa till med trafikhantering och skydda bärgare och arbetande personal vid händelser i trafiken. Dessa fordon är speciellt utformade för att hjälpa till att reglera trafiken och förhindra ytterligare olyckor vid olycksplatser, samtidigt som de skyddar bärgare och arbetande personal från farliga situationer.

TMA från Assistancekåren

TMA fordonen är utrustade med varningsljus och varningsskyltar för att göra dem synliga för andra förare i trafiken. De är också utrustade med kameror och sensorer för att hjälpa till att övervaka trafiken och identifiera potentiella faror. Detta gör det möjligt för TMA-fordonen att agera snabbt och effektivt för att hålla trafiken flytande och skydda bärgare och arbetande personal vid händelser i trafiken.

Assistancekårens TMA fordon säkerställer säkerhet för alla inblandade i händelser i trafiken. Dessa fordon bidrar till att minimera olycksrisker och gör det möjligt för bärgare och arbetande personal att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Säker arbetsmiljö för räddningspersonal och vid vägarbeten

TMA-fordon är en viktig del av Assistancekårens fordonsflotta i Sverige. Dessa fordon finns tillgängliga över hela landet och spelar en viktig roll när det gäller att ge ett säkert skydd efter en incident på vägen.

TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator) är specialdesignade fordon som används för att skydda trafikanter och fordon som befinner sig i omedelbar närhet av en olycka eller incident på vägen. Dessa fordon är utrustade med stora skyltar och pilar som tydligt visar andra förare hur de ska navigera runt den olycksplats som ska skyddas.

TMA minimerar risken för följdolyckor och trafikstockning

Efter en incident på vägen är det viktigt att ha ett bra skydd för att minimera risken för ytterligare olyckor och för att ge de inblandade en säker plats att stanna på. TMA-fordonen hjälper till att skapa en skyddszon runt den olycksplats som ska undersökas eller röjas upp, vilket minskar risken för ytterligare skador och trafikstockningar. Genom att skydda olycksplatsen skapar TMA-fordonen också en säkrare arbetsmiljö för räddningspersonal och vägarbetare som behöver utföra arbete på platsen.

TMA skapar trafiksäkerhet och säker arbetsmiljö

Assistancekåren är en viktig aktör när det gäller att säkerställa trafiksäkerheten på Sveriges vägar. Genom att ha TMA-fordon tillgängliga över hela landet kan Assistancekåren snabbt och effektivt ingripa vid incidenter på vägarna och ge ett professionellt skydd till de inblandade. Detta bidrar till att minimera risken för skador och trafikstockningar och gör att trafiken kan återupptas snabbare.

Sammanfattningsvis är TMA-fordon en viktig del av Assistancekårens fordonsflotta och spelar en viktig roll när det gäller att ge ett säkert skydd efter en incident på vägen. Genom att skapa en skyddszon runt den olycksplats som ska undersökas eller röjas upp minskar risken för ytterligare skador och trafikstockningar, samtidigt som det skapas en säkrare arbetsmiljö för räddningspersonal och vägarbetare.

Vad står TMA för?

TMA står för ”Truck Mounted Attenuator”, vilket innebär att fordonet är utrustat med en kollisionsdämpande enhet som monteras på baksidan av fordonet.  Kollisionsdämparen är utformad för att absorbera energin från ett fordon som kör in i den, vilket minskar risken för allvarliga skador eller dödsfall vid vägarbeten eller olycksplatser. TMA-fordon från Assistancekåren används också för att leda trafiken runt olycksplatsen och vid trafikomläggningar på vägar.

Varför ska TMA-fordon användas?

Assistancekåren tillhandahåller TMA-fordon vid vägarbeten eller vid olycksplatser för att skydda arbetare och fordon från trafiken. De används också för att leda trafiken runt arbetsområden på vägen och för att skapa en säker arbetsmiljö för arbetare och förare. Assistancekårens TMA-fordon placeras på ett säkert avstånd bakom arbetsområdet eller olycksplatsen för att ge en kollisionszon som skyddar arbetare och fordon vid en eventuell kollision.

Hur blir man TMA förare?

För att bli en TMA-förare krävs vanligtvis en utbildning och certifiering från en auktoriserad organisation eller myndighet.

  1. Ha en giltig förarlicens för det fordon som ska användas som TMA-fordon från Assistancekåren.
  2. Genomgå en utbildning som täcker säkerhetsaspekterna av att köra och använda TMA.
  3. Få en certifiering som bekräftar att du har genomgått utbildningen och har de nödvändiga kunskaperna för att köra och använda TMA-fordon på ett säkert sätt.

Måste man alltid använda TMA på låg- och normalklassade vägar?

Kravet på att använda TMA-fordon på låg- och normalklassade vägar kan variera mellan olika regioner eller länder. Det är viktigt att känna till lokala bestämmelser och regler. Generellt sett används TMA oftare på höghastighetsvägar och andra vägar med hög hastighet och trafiktäthet på grund av den högre risknivån för allvarliga kollisioner. På lägre klassade vägar kan andra typer av trafikskydd användas för att skydda arbetare och förare.

Får ett TMA skydd vara i nedfällt läge vid transport?

TMA-fordonets skydd fälls oftast ned under transport för att minska vindmotståndet och öka stabiliteten. Assistancekåren följer tillverkarens eller myndighetens riktlinjer för säker nedfällning och korrekt funktion vid användning som trafikskydd. TMA-fordonet bör också säkras korrekt på transportfordonet för att undvika skador och olyckor under transporten, enligt tillämpliga säkerhetsbestämmelser.

Vilka vägar kräver TMA-fordon?

TMA används mest oftast på vägar med hög hastighet och stora mängder trafik där risken för olyckor och skador på arbetare är högre. De fungerar också som skydd för arbetare genom att skapa en barriär mellan dem och trafiken. TMA-fordon används ofta på höghastighetsvägar och mindre vägar där trafikkontroll eller underhåll krävs.

Hur ska ett TMA-fordon placeras?

Ett TMA-fordon ska placeras på ett säkert sätt för att skydda arbetare och trafikanter från fara. Det bör placeras bakom eller bredvid arbetsområdet på ett sätt som gör det omöjligt för trafiken att passera och komma in i arbetsområdet. När TMA-fordonet placeras på motorvägen ska det placeras på ett sådant sätt att det är synligt för trafikanterna.

Vem godkänner TMA-skydd?

I de flesta länder är det den nationella transportmyndigheten som ansvarar för att godkänna TMA-skydd. I vissa fall kan det också vara andra myndigheter som är ansvariga för att utfärda godkännanden för trafiksäkerhetsutrustning. Det är viktigt att TMA-skyddet uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven och riktlinjerna för att kunna godkännas. Detta inkluderar bland annat krav på att TMA-skyddet ska kunna tåla vissa hastigheter, att det ska placeras på ett visst sätt och att det ska vara tillverkat av material som klarar av att absorbera energin från en kollision.